top of page

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Aanvaarding van de voorwaarden.

Behoudens afwijkingen vermeld in het contract zelf, of schriftelijk akkoord van Puype Naaimachines, houdt het feit dat een klant een bestelling, een werk, of een dienst aan Puype Naaimachines toevertrouwt in dat hij zich akkoord verklaart met de hiernavermelde voorwaarden. De algemene voorwaarden op de stukken van onze klanten zijn Puype Naaimachines niet tegenstelbaar. Onderhavige algemene voorwaarden zijn aldus van toepassing op alle artikelen uit het Puype Naaimachines- assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Puype Naaimachines.

2. Prijs.

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs bij online aankopen slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto op de webshop is louter decoratief bedoeld en kan elementen, artikelen of onderdelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

3. Aanbod.

Alle communicatie tussen Puype Naaimachines en de klant geschiedt in het Nederlands. De aangeboden artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat Puype Naaimachines de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samenstelt, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, een materiële fout bevat of niet up-to-date is. Puype Naaimachines is wat de juistheid of de volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Puype Naaimachines is aldus in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Puype Naaimachines.

Puype Naaimachines is gerechtigd om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

4. Online aankopen.

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Puype Naaimachines-assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Puype Naaimachines. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op het door de klant opgegeven leveringsadres. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: Paypal of overschrijving per bankkaart of kredietkaart.

5. Leveren en transport.

Online aankopen worden enkel geleverd in België, Nederland en Frankrijk. De kosten verbonden aan de levering worden bij opmaak van de online afrekening vermeld.

Hoewel Puype Naaimachines er zich volledig voor zal inzetten om de opgegeven termijn voor zowel aankopen in de winkel als online aankopen te respecteren, kan een eventuele overschrijding geen aanleiding vormen tot schadevergoeding, boete, of verbreking van de overeenkomst.

6. Eigendomsvoorbehoud.

De goederen blijven het eigendom van Puype Naaimachines totdat de volledige betaling van de koopprijs heeft plaatsgehad, dit ongeacht of een feitelijke levering reeds heeft plaatsgehad.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.

7. Sancties voor niet-betaling.

De leveringen en prestaties worden tegen contante betaling uitgevoerd. In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar verschuldigd en dit vanaf de factuurdatum.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 12% van het verschuldigd bedrag met een minimum van 50€ en een maximum van 2000 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

Bij niet betaling heeft Puype Naaimachines het recht om haar verbintenissen op te schorten en om deze en alle andere overeenkomsten met de klant te beëindigen en wordt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs nog niet vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar.

Klachten met betrekking tot de factuur of diensten dienen gemeld te worden per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Bij gebrek hieraan zal de factuur en/of levering beschouwd worden als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud. Klachten wegens niet-conformiteit van de levering dienen op straffe van verval schriftelijk geformuleerd te worden met duidelijke vermelding van de problematiek, binnen de 8 dagen na levering of desgevallend uitnodiging tot in ontvangstname van de geleverde diensten.

Klachten ontheffen de klant niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de in deze algemene verkoopsvoorwaarden gestelde termijn.

8. Garantie.

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door desgevallende levering aan de eerste eigenaar.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

9. Herroepingsrecht.

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, tenzij anders bepaald, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, gegeven dat het herroepingsrecht van toepassing is op het door de klant bestelde goed of dienst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant, de verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) tijdig op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant moet de goederen onmiddellijk terugzenden of overhandigen na zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant tenzij anders overeengekomen.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, wordt het recht behouden om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de goede werking van de goederen vast te stellen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen.

- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt.

- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

In geval de overeenkomst de verrichting van diensten omvat en als de klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst."

10. Privacy.

De gegevens van de klant worden bewaard en/of overgedragen in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetten op de gegevensbescherming. Het privacybeleid van Puype Naaimachines houdt in dat alle gegevens met betrekking tot bestellingen en het geleverde materiaal niet worden verstrekt aan andere organisaties voor marketingdoeleinden, tenzij de klant daarmee uitdrukkelijk en voorafgaand heeft ingestemd.

De klant heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan Puype Naaimachines te richten. (conform art. 12 e.v. van de algemene verordening gegevensbescherming).

Puype Naaimachines verbindt zich ertoe binnen een termijn van een maand de klant van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom Puype Naaimachines (niet) ingaat op het (de) verzoek(en) van de klant.

Puype Naaimachines behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

Indien de klant van mening is dat Puype Naaimachines ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan Puype Naaimachines gerichte verzoek(en), kan de klant klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende contactgegevens: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL. Tel: +32 2 274 48 00 of e-mail: contact(at)apd-gba.be.

11. Overige bepalingen.

Indien één of meerdere clausules of een deel van een clausule nietig zou zijn of er een uitdrukkelijke afwijking op zou zijn toegestaan, doet zulks geen afbreuk aan de geldigheid en de toepasselijkheid van de andere bepalingen. Partijen zullen zich in dit geval inspannen een nieuwe, geldige clausule op te stellen die zo dicht mogelijk de ongeldige clausule benadert binnen de strekking van de overeenkomst.

12. Toepasselijk recht - Bevoegde rechter.

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge bevoegd.

bottom of page